Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

logo

Název projektu: Efektivní veřejná správa obcí Mikroregionu Skutečsko - Ležáky

Reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010011

Realizace: 1. 5. 2019 – 30. 4. 2021

Rozpočet projektu: 5 338 325,00

 

Hlavním cílem projektu je zefektivnění veřejné správy jednotlivých členských obcí Mikroregionu Skutečsko - Ležáky.

Dílčím cílem je:
- tvorba strategického plánování mikroregionu a jednotlivých obcí

- analytický rozbor důležitých oblastí veřejného dění v jednotlivých členských obcích

- provedení pasportizace vybavení jednotlivých členských obcí

- vzdělávání zástupců obcí pro zvýšení kompetencí v samosprávní činnosti

- pořízení jednotného mapového systému pro elektronizaci zaevidovaného vybavení obcí

- zefektivnění komunikace s veřejností a seznámení veřejnosti s činností mikroregionu

 

Realizací projektu vznikne:
- 1 střednědobá strategie rozvoje mikroregionu a 11 členských obcí, které budou vycházet z aktuálních potřeb obyvatel, budou v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty veřejné správy a nastolí efektivní řízení mikroregionu a jednotlivých obcí. Do celého procesu strategického plánování budou aktivně zapojeni obyvatelé.

- 7 koncepčních Studií veřejného prostranství, které ponesou jasnou vizi rozvoje a revitalizace. Tyto dokumenty zajistí jednotný pohled na inovativní řešení a zajistí představitelům obcí jasný směr budoucích nutných investic.

- pasportizace infrastruktury obcí (nad rámec zákonných povinností), která zajistí efektivní evidenci majetku ve vlastnictví obcí, optimalizaci správy a údržby včetně určení výše nákladů na údržbu a obnovu

-  koordinované vzdělávání volených zástupců členských obcí pro sjednocení úrovně jejich odborných znalostí pro výkon veřejné správy, což v konečném důsledku povede ke zkvalitnění průběhu řešení veřejnosprávních agend. Při společném setkávání na uzavřených vzdělávacích akcích dojde k výměně zkušeností a sdílení dobré praxe. Pořízením jednotného právního informačního systému pro ÚSC zajistíme relevantní dostupné informace všem zaměstnancům úřadů a vytvoříme tak snadnější podmínky pro každodenní řešení samosprávní agendy.

- jednotné funkční řešení digitální pasportizace v mapovém portálu pro jednotnou profesionální tvorbu územně analytických podkladů pro ORP, např. v rámci stavebních činností. Důsledkem bude efektivní nakládání s veřejnými prostředky (výdaje na opravu a údržbu), možnost tvorby analýz využívání veřejných ploch a komunikací, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.

- ucelená informační kampaň pro zlepšení komunikace s občany, zvýšení povědomí o přírodních a kulturních památkách v mikroregionu