Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Podpis smlouvy o odvádění odpadních vod

Majitelé nemovitostí, kteří již splnili podmínky pro připojení ke kanalizaci (nafoceno připojovací místo a předložen doklad o vývozu septiku) se mohou na Obecní úřad dostavit k podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace.

KDO podepisuje Smlouvu:

Smlouvu by měl podepisovat skutečný uživatel objektu, který bude platit stočné. Mohou nastat 3 případy:

1. (Spolu)vlastník nemovitosti = uživatel objektu - Smlouvu podepisuje (spolu) vlastník

2. Pokud je nemovitost v SJM manželů - podepisují jeden nebo oba manželé.

3. Pokud je nemovitost vlastněna někým jiným než uživatelem objektu, Smlouvu může podepsat uživatel, ale v oddíle I.1. Smlouvy bude uveden vlastník, který svůj souhlas stvrdí podpisem vedle svého jména.

JAKÝM ZPŮSOBEM bude počítáno množství vody:

Stočné bude fakturováno dle množství spotřebované vody, které se bude určovat Vámi zvoleným způsobem uvedeným ve Smlouvě:

1. směrným číslem (36 m3/osobu/rok):

výši spotřeby vody NENÍ nutné hlásit

nebo

2. reálnou spotřebou odečtenou z vodoměru VaK Chrudim (v případě, že nemáte studnu):

výši spotřeby vody NENÍ nutné hlásit

nebo

3. součtem spotřeby z vodoměru VaK Chrudim a Vámi pořízeného a osazeného vodoměru na přívod vody ze studny (POZOR! nutnost kalibrace každých 5 let z vlastních prostředků): 

výši spotřeby vody JE nutné hlásit na OÚ každého půl roku - nutno vždy doložit fotografií Vašeho vodoměru ze studny.

V případě 2. nebo 3. je nutné dodat na OÚ (osobně či emailem) fotografii stavu vodoměru k 1.1.2022 nebo k datu podpisu Smlouvy, pokud je podepsána po 1.1.2022! Dále bude potřeba podepsat souhlas s poskytováním údajů o spotřebě vody od VS Chrudim (47.99 kB).

Vzor smlouvy o odvádění odpadních vod (121.98 kB)
Kanalizační řád nové kanalizace ke stažení (1.22 MB)
Reklamační řád odvádění odpadních vod (1.22 MB)

 

Stočné je kalkulováno až od 1.1.2022. Do této doby je stanoveno na 0 Kč.

Kalkulace stočného pro rok 2022 (481.91 kB)

Předpoklad napojení nemovitostí je do 31.12.2022. Po tomto datu bude provedena vodoprávním úřadem Chrudim revize nepřipojených nemovitostí, u kterých může být provedena kontrola legálnosti nakládání s odpadními vodami.

Podmínky připojení soukromých částí kanalizačních přípojek do hlavního řadu:

Gravitační přípojka:

  1. kontrola napojovacího místa zástupcem obce před zásypem (místo, kde se bude napojovat stávající rozvod do nové přípojky) včetně fotodokumentace (do nové kanalizace NELZE napojovat dešťové a drenážní vody !) - je třeba předem nahlásit starostce obce, tel. 724159470 (starosta@vrbatuvkostelec.cz) nebo místostarostovi obce, tel. 725601953

  2. předložení dokladu o vývozu stávajícího septiku, jímky, žumpy nebo domovní ČOV autorizovanou osobou, na kterém bude uvedeno číslo popisné nemovitosti, která byla vyvážena (nelze přečerpávat do nové kanalizace z důvodu "zabití" nové obecní ČOV !!!) - osobně na OÚ nebo emailem (starosta@vrbatuvkostelec.cz)

Firmy z okolí nabízející vývoz septiků:

SAVE Hlinsko – tel. 469 314 461

Rostislav Bulis (Holetín) – tel. 602 284 777

Cristaltech (Skuteč) - tel. 774 259 945

Miroslav Gregor (Chacholice) - tel. 721 884 615

 

  1. podpis Smlouvy o odvádění splaškových vod

Tlaková přípojka:

  1. předložení revizní zprávy elektrické přípojky vedoucí k čerpací stanici (technická specifikace elektropřípojky je  zde. (48.64 kB) ) - předat osobně na OÚ nebo emailem (starosta@vrbatuvkostelec.cz)

  2. dále stejný postup jako u gravitační přípojky (1. - 3.)

Provozní řád domovní čerpací stanice (455.13 kB)

 

Doporučené technické parametry pro výstavbu gravitační kanalizační přípojky:

- potrubí PVC SN 12 DN 150 (většina přípojek) nebo DN 200 (domy č.p. 97 a 38)

pro dimenzi DN 150 platí minimální sklon přípojky 2 % a pro dimenzi DN 200 - 1 %

- karty vedení jednotlivých přípojek jsou k nahlédnutí na obecním úřadě

- vzorové uložení potrubí přípojky (375.09 kB)