Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vrbatův Kostelec
VrbatůvKostelec

Kácení dřevin

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les může podat jen vlastník či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku se souhlasem vlastníka.

Povolení ke kácení se nevyžaduje:

- pro stromy o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm,

- pro zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 40 m2,

- pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Uvedené neplatí pro památné stromy a dřeviny rostoucí jako součást významných krajinných prvků (VKP), kterými jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy!!!

(Kácení stromů na lesních pozemcích se řídí zákonem č.289/1996 Sb., o lesích, u ostatních významných krajinných prvků je nezbytné předchozí posouzení rozsahu požadovaného kácení orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska jeho dopadu na ekologicko-stabilizační funkci VKP.)

Necháte-li se v řízení zastupovat, musí se Váš zmocněnec prokázat písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. V případě právnické osoby činí dle ustanovení § 30 správního řádu úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem (§ 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění). Každý, kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění.

KÁCET DŘEVINY LZE VÝHRADNĚ MIMO VEGETAČNÍ SEZÓNU! Kromě odůvodněných vyjímek.

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI:

- zákres jednotlivých stromů do katastrálmí mapy, příp. jakýkoliv srozumitelný plánek, který určí polohu dřevin

- souhlas vlastníka(ů) pozemku s kácením v případě, že žadatelem o povolení ke kácení dřevin je nájemce nebo je pozemek vlastněn více vlastníky, kteří nejsou žadatelé (viz. níže)

- doložení vlastnického vztahu (výpis z evidence nemovitostí), nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les (nájemní smlouva)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ke stažení Typ: DOC dokument, Velikost: 26.5 kB

PRO OBČANY

Aplikace a SMS info:

MojeObec banner

Mapový portál obce

Gobec

Turistická vizitka

Vrbatův Kostelec

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Jsme součástí:


nahoru